Voorwaarden van inschrijving en betaling

Voorwaarden voor inschrijving

 1. Indien het maximum aantal deelnemers van een training is bereikt, dient de deelnemer zich aan te melden voor de (eerst)volgende training. Deze zal bij voldoende deelnemers worden gestart.
 2. Voor sommige trainingen geldt een gereduceerd tarief in het geval meerdere inschrijvingen afkomstig zijn vanuit één opdrachtgever. Mail voor meer informatie hierover naar backoffice@dilemmaacademie.nl of bel met de administratie: 038 – 45 33 925.
 3. In overleg met DilemmaAcademie is het mogelijk later dan de aangegeven startdatum voor een training in te schrijven. Bijvoorbeeld wanneer een deelnemer in het verleden gecertificeerd is geweest.

Voorwaarden van betaling

 1. Het cursusgeld wordt middels een factuur in rekening gebracht.
 2. Betaling van het cursusgeld dient binnen de betalingstermijn van 21 dagen en tenminste voor aanvang van de training te geschieden onder vermelding van het betalingskenmerk op het genoemde rekeningnummer.
 3. Voor inschrijvingen van particulieren is voorbehouden dat de betaling van het cursusgeld tevens in twee termijnen kan worden gedaan, waarbij de eerste termijn tenminste voor aanvang van de training dient te zijn voldaan en de tweede termijn binnen een maand na aanvang van de training.
 4. Indien de betaling niet binnen de gestelde betaaltermijn wordt voldaan, is DilemmaAcademie gerechtigd, na een betalingsherinnering, een incassobureau in te schakelen. De kosten voor het treffen van incassomaatregelen zijn geheel voor de cursist.

Vertrouwelijkheid

 1. DilemmaAcademie heeft het recht om deelnemers toegang te weigeren tot de training wanneer zij wangedrag vertonen, zich agressief gedragen in telefonische, digitale of face-to-face communicatie of DilemmaAcademie bewust schade toebrengen op enige wijze.
 2. Zowel DilemmaAcademie als deelnemers van de training zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die op welke wijze dan ook wordt verkregen tijdens de trainingsperiode. Hieronder valt de besproken casuïstiek – ingebracht door DilemmaAcademie, dan wel de deelnemers – die vertrouwelijk wordt besproken binnen een trainingsgroep. Wanneer een overeenkomst wordt beëindigd, om welke reden dan ook, blijft deze geheimhoudingsplicht in stand.

Annuleren

Annuleren door deelnemer

 • U kunt zowel schriftelijk als telefonisch annuleren:  backoffice@dilemmaacademie.nl of DilemmaAcademie, t.a.v. Secretariaat, Dijkzichtweg 9, 8028 PC Zwolle.
 • Wanneer u tot 10 werkdagen voor de startdatum van de training annuleert, wordt uw inschrijving kosteloos geannuleerd.
 • Wanneer u binnen 10 werkdagen voor de startdatum van de training annuleert, bedragen de annuleringskosten 50% van het cursusgeld.
 • Wanneer u op de startdatum of na aanvang van de training annuleert, wordt er geen restitutie verleend.
 • Na inschrijving voor een training heeft u een bedenktermijn van 14 werkdagen. U kunt binnen deze termijn uw inschrijving kosteloos annuleren. De hierboven genoemde artikelen zijn niet van toepassing binnen deze bedenktermijn. De bedenktermijn geldt tot aanvang (de startdatum) van de training.
 • Restitutie door DilemmaAcademie vindt plaats binnen een termijn van 21 dagen.

Annuleren door DilemmaAcademie

 • DilemmaAcademie behoudt zich het recht voor trainingen voor aanvang te annuleren, in het geval van de volgende situaties:
  • Onvoldoende aanmeldingen voor de betreffende training.
  • In geval zich een overmachtsituatie voordoet.
 • Wanneer de training door DilemmaAcademie wordt geannuleerd, ontvangt u het gehele cursusgeld terug, zonder annuleringskosten, binnen een termijn van 21 dagen.

Inschrijving omzetten naar volgende trainingsperiode

 • Het is niet mogelijk uw inschrijving om te zetten naar een training in de volgende trainingsperiode.
 • Het is niet mogelijk uw inschrijving over te dragen aan derden.